Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika poskytovaných služeb

 

1.1 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele(Provozovatel) a Kupujícího v internetové nákupní galerii Bryller.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (do 31.12.2013 zák. č. 40/1964 Sb., od 1.1.2014 zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele(zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a do 31.12.2013 obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) a od 1.1.2014 občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

1.2 Provozovatelem internetové nákupní galerie Bryller.cz a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je Jan Kabeš, U Stadionu 700, Chrudim, 53703, Česká republika, IČ:88913678, Živnostenský list Č.j.: Cj. CR 045000/2012 vydal Městský Úřad Chrudim dne 18.7.2012, neplátce DPH (dále i jen „poskytovatel“). 

Registrace zpracovatele osobních údajů u UOOU č.: 00055972

 

1.3 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od zahraničních dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny(dále i jen „služba“).

 

1.4 Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky mandátní smlouvu(dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

 

1.5 Služba je poskytována za odměnu.

 

2. Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy

 

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové nákupní galerie Bryller.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

 

2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele.

 

2.3. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

 

2.4 Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

 

2.5 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

 

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. 

 

3. Cena, způsob platby

 

3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22). Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím(pouze spotřebitelům) za objednávky do hodnoty 1500,- Kč dodatečně vzniklé náklady - CLA a DPH formou poukázky na další nákup v nominální hodnotě výše nákladů, vyjma poplatku za celní projednání. 

 

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu, Singapuru, Velké Británii, Německu a ve Spojených státech amerických. 

 

4. Dodání zboží

 

4.1 Zboží dodává Dodavatel. Standardní doba dodání je 8-30 dní od emailového potvrzení odeslání zboží. Ve výjimečných případech, ve Vánoční sezoně a v období svátků se může dodací lhůta ještě prodloužit.

4.2 Doba dodání produktů zařazených v kategorii Skladovky je 3 pracovní dny na adresu v České republice a 4 pracovní dny na adresu na Slovensku, doba dodání se začíná počítat ode dne doručení emailového potvrzení o odeslání objednávky.

 

5. Další ustanovení

 

5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele.

 

5.2 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru. Poskytovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

 

5.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

 

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

 

6. Reklamace

 

6.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu.

 

6.2 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

 

7. Zánik a změna smlouvy

 

7.1  Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypověděť např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s uřcitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní(bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Jelikož si našich zákazníků vážíme a chceme jim poskytovat nejvyšší kvalitu služeb, prodlužujeme tuto lhůtu na 30 dnů. Pokyny pro vrácení zboží najdete ZDE. V případě nedodržení pokynů může dojít ke zpomalení celého procesu vrácení zboží. Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na provozovně na území ČR, dopravu k Dodavateli zajišťuje poskytoval na své náklady. Bude-li u vráceného zboží poškozen obalový materiál či jiná součást, může Poskytovatel naúčtovat Kupujícímu náklady vzniklé s uvedením zboží do původního stavu.

 

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

 

9.2 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nákupní galerie www.bryller.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

 

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

9.4 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.
 
 
 
 
 
 
 

o bryller.cz

Kombinujeme nejširší nabídku stylů a barev slunečních brýlí pro každou příležitost, ke každému kusu oblečení - a to vše za ty nejlepší ceny, společně s dopravou na všechny objednávky kamkoliv po světě zcela zdarma!

Vítejte na Bryller.cz

Kontakt

  • +420 728 605 622
  • info@bryller.cz

Facebook

Bryller.cz © 2014 • Fotografie zakoupeny na Prometeus / 123RF Reklamní fotografie